zbiorowiska leśne w polsce

W czasach prehistorycznych na terenach, gdzie obecnie położona jest Polska znajdowały się zwarte zbiorowiska leśne. Jednak w wyniku wzmożonych procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka obszary leśne zaczęły gwałtownie ulegać zmniejszeniu. W XIX i XX wieku miało miejsce znaczne przyśpieszenie kurczenia się lasów (deforestacja). Pod koniec XVIII wieku lesistość Polski wynosiła blisko 38%, ale po II wojnie światowej w 1946 roku zmniejszyła się i wynosiła tylko 20,8%. Gospodarka leśna w latach 1946-1970, która w dużej mierze polegała na zalesianiu (głównie plantacjami sosnowymi) zwiększyła lesistość Polski do 27%. Obecnie obszary leśne zajmują w Polsce około 28,7% i systematycznie się powiększają. Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości przewiduje się, że w 2020 roku lasy będą stanowić 30% powierzchni kraju, natomiast  w 2050 lesistość wzrośnie do 33%.W strukturze leśnej w Polsce głównie występują lasy iglaste, w których dominujący gatunek stanowi sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Udział poszczególnych gatunków drzew w ogólnej strukturze lasów polskich jest następujący:

sosna zwyczajna – stanowi 69,4% w drzewostanie lasów Polski,
świerk – 6,0%,
dąb – 6,0%,
brzoza – 5,8%,
olsza – 5,3%,
buk – 4,1%,
jodła – 2,5%.Średnio drzewa w Polsce żyją 60 lat. Większość drzew dożywa 40 lat, jednak zwiększa się liczba drzewostanów starszych niż 70 lat.

Polskie lasy w większości są zbiorowiskami zastępczymi (np. monokultury sosnowe lub świerkowe), które zostały wytworzone sztucznie, w miejscu dawniej istniejących naturalnie kształtujących się ekosystemów. Zgodnie z polityką leśną jaką prowadzi państwo w polskich lasach dokonuje się przebudowy drzewostanów, która ma się przyczynić do zwiększenia udziału gatunków liściastych oraz zróżnicowania struktury wiekowej, a także gatunkowej drzewostanu.

Pierwotnie istniejące kompleksy puszczańskie zachowały się tylko fragmentarycznie, głównie znajdują się one w obrębie Puszczy Białowieskiej (Białowieski Park Narodowy). Są one rzadkością na skalę europejską.