A+ R A-

zbiorowiska leśne w polsce

W czasach prehistorycznych na terenach, gdzie obecnie położona jest Polska znajdowały się zwarte zbiorowiska leśne. Jednak w wyniku wzmożonych procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka obszary leśne zaczęły gwałtownie ulegać zmniejszeniu. W XIX i XX wieku miało miejsce znaczne przyśpieszenie kurczenia się lasów (deforestacja). Pod koniec XVIII wieku lesistość Polski wynosiła blisko 38%, ale po II wojnie światowej w 1946 roku zmniejszyła się i wynosiła tylko 20,8%. Gospodarka leśna w latach 1946-1970, która w dużej mierze polegała na zalesianiu (głównie plantacjami sosnowymi) zwiększyła lesistość Polski do 27%. Obecnie obszary leśne zajmują w Polsce około 28,7% i systematycznie się powiększają. Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości przewiduje się, że w 2020 roku lasy będą stanowić 30% powierzchni kraju, natomiast  w 2050 lesistość wzrośnie do 33%.W strukturze leśnej w Polsce głównie występują lasy iglaste, w których dominujący gatunek stanowi sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Udział poszczególnych gatunków drzew w ogólnej strukturze lasów polskich jest następujący:

sosna zwyczajna – stanowi 69,4% w drzewostanie lasów Polski,
świerk – 6,0%,
dąb – 6,0%,
brzoza – 5,8%,
olsza – 5,3%,
buk – 4,1%,
jodła – 2,5%.Średnio drzewa w Polsce żyją 60 lat. Większość drzew dożywa 40 lat, jednak zwiększa się liczba drzewostanów starszych niż 70 lat.

Polskie lasy w większości są zbiorowiskami zastępczymi (np. monokultury sosnowe lub świerkowe), które zostały wytworzone sztucznie, w miejscu dawniej istniejących naturalnie kształtujących się ekosystemów. Zgodnie z polityką leśną jaką prowadzi państwo w polskich lasach dokonuje się przebudowy drzewostanów, która ma się przyczynić do zwiększenia udziału gatunków liściastych oraz zróżnicowania struktury wiekowej, a także gatunkowej drzewostanu.

Pierwotnie istniejące kompleksy puszczańskie zachowały się tylko fragmentarycznie, głównie znajdują się one w obrębie Puszczy Białowieskiej (Białowieski Park Narodowy). Są one rzadkością na skalę europejską.

 

Polecamy:

Dokarmianie jabłoni po opadzie czerwcowym

Dokarmianie jabłoni po opadzie czerwcowym

Opad czerwcowy (tzw. świętojański) kończy czas budowania potencjału plonowania. W tym czasie ustają podziały komórkowe w młodych zawiązkach, a dalsze rozrastanie się owoców następuje wyłącznie...

Pszenica w monokulturze. Jak wyeliminować chorobę wadliwego zmianowania?

Pszenica w monokulturze. Jak wyeliminować chorobę wadliwego zmianowania?

Zabezpieczanie plonu należy rozważać w kategoriach opłacalności i zwrotu inwestycji. Zwiększenie powierzchni uprawy zbóż i ich udziału procentowego w zasiewach roślin rolniczych ma podłoże ekonomiczne....

Produkcja TV

Zobacz film
Bydło (23 filmy)
Zobacz film
Kury (13 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Owce (5 filmów)
Zobacz film
Prace na polu (25 filmów)
Zobacz film
Środki produkcji (13 filmów)
Zobacz film
Trzoda chlewna (11 filmów)
Zobacz film
Uprawy (23 filmy)

Rośliny uprawiane

.