Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

poniedziałek, 04 stycznia 2016 10:24

Zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do stosowania środków ochrony roślin.Kto może organizować szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin?
Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów.

Gdzie można uzyskać informacje o organizowanych szkoleniach?
Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać we właściwych miejscowo wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe WIORiN dostępne ze strony: http://piorin.gov.pl/wiorin/.Kto może stosować środki ochrony roślin?
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie:
- w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin zachowują ważność przez 5 lat.

Szkolenie podstawowe czy uzupełniające?
Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami:
- podstawowymi lub
- szkoleniami uzupełniającymi dla osób, które ukończyły szkolenia podstawowe.

Kto jest zwolniony z odbycia szkolenia?
Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub posiadają kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji.

Szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie:
- stosowania środków ochrony roślin;
- doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin;
- integrowanej produkcji roślin.

Uprawnienia takie zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki lub zaprzestania wykonywania ww. działalności.

Sankcje karne!
Profesjonalny użytkownik wykonujący zabiegi chemicznej ochrony roślin bez posiadania kwalifikacji podlega karze grzywny.

PIORIN.GOV.PL