Mniej owiec w porównaniu z zeszłym rokiem, ale w tym stada rosną

środa, 25 września 2013 11:48

Populacja owiec w czerwcu 2013 roku wyniosła 249,5 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem z czerwca ubiegłego roku zmniejszyła się o 17,3 tys. sztuk, czyli o 6,5% - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku liczebność maciorek owczych spadła o 22,3 tys. sztuk (14,1%) do poziomu 135,4 tys. sztuk.


Natomiast w pierwszym półroczu br., porównując do stanu w grudniu 2012 r., widać odwrotną tendencję – pogłowie owiec wzrosło już o 31 tys. sztuk (o 14,2%), w tym stado maciorek powiększyło się o 700 sztuk, czyli o 0,5%.

W sektorze prywatnym pogłowie owiec wyniosło 237,8 tys. sztuk. W ciągu roku (względem czerwca 2012 r.) liczebność spadła o 18,3 tys. sztuk (czyli o 7,1%), jednak spadek ten został znacząco zniwelowany wzrostem o 29,7 tys. sztuk (o 14,3%) w okresie od grudnia ub.r. do czerwca br.

W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia owiec spadł w skali roku o 17,5 tys. sztuk (o 7,1%), a w stosunku do grudnia 2012 r. - zwiększył się o 30,3 tys. sztuk (o 15,3%) do poziomu 228,6 tys. sztuk.

W sektorze publicznym stado owiec zwiększyło się od czerwca 2012 r. o 8,4%, a w porównaniu z grudniem 2012 r. - wzrosło o 12,1% do stanu 11,7 tys. sztuk.

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,7 sztuki, czyli mniej niż w czerwcu przed rokiem.

W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek (samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy) wynosił 54,3% i w porównaniu z czerwcem 2012 r. zmniejszył się z poziomu 59,1%.

W przekroju terytorialnym pogłowie owiec w czerwcu 2013 r. wzrosło w 7 województwach. Największy wzrost odnotowano w województwach: opolskim (o 58%), warmińsko-mazurskim (o 25,4%), lubelskim (o 15,6%) i świętokrzyskim (o 12%). W pozostałych 9 województwach populacja owiec spadła, a najsilniej w łódzkim (o 35,7%) i podkarpackim (o 29,7%).

W czerwcu 2013 r. największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie (30%), podlaskie (8,4%), wielkopolskie (8,3%), a najmniejszym - opolskie (1,2%), świętokrzyskie (1,4%) i lubuskie (1,7%).

MZ
Źródło: GUS